ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 15.45 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีโดย นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี คณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับศาลแรงงานภาค 4 ศาลจังหวัดอุดรธานี และศาลแขวงอุดรธานี ร่วมใจกันปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ big cleaning day ทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารศาลจังหวัดอุดรธานี และบริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 15.45 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีโดย นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี คณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับศาลแรงงานภาค 4          ศาลจังหวัดอุดรธานี และศาลแขวงอุดรธานี ร่วมใจกันปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ big cleaning day ทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารศาลจังหวัดอุดรธานี และบริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


เอกสารแนบ