ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี คณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ร่วมใจกันปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ big cleaning day ทำความสะอาดบริเวณอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี คณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี     ร่วมใจกันปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ big cleaning day ทำความสะอาดบริเวณอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี


เอกสารแนบ