ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2561 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมเป็นประธานในงานพิธีเปิดโครงการ “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑” ณ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2561 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมเป็นประธานในงานพิธีเปิดโครงการ “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑” ณ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี


เอกสารแนบ