ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาสาขาการจัดการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาสาขาการจัดการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐


เอกสารแนบ