ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

แบบตอบรับการประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561

แบบตอบรับการประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561
>> สามารถส่งใบตอบรับ ไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ได้ทางโทรสาร หมายเลข 042-122322 และ 042-342368 ต่อ 119 หรือ Email : udtjc@coj.go.th ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 <<


เอกสารแนบ