ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ อบรมโครงการวิทยากรตัวคูณ เรื่อง การเสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชน การประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ อบรมโครงการวิทยากรตัวคูณ เรื่อง การเสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชน การประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี


เอกสารแนบ