ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสมาธิเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ณ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสมาธิเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ณ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี


เอกสารแนบ