ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหลังสวน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ นายวีรัช วรรธนะวงษา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดหลังสวน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี


เอกสารแนบ